Sửa chữa , cài đặt điện thoại

Sửa chữa cài đặt điện thoại tại Nam Định...