Hỗ trợ , Khiếu nại dịch vụ

Nơi hỗ trợ khiếu nại các dịch vụ kém chất lượng ... qua đó tùy theo mức độ vi phạm mà BQT sẽ tước quyền kinh doanh của người đó trên namdinh365